برگ پونه

ضدتشنج،مسکن اعصاب،ضداسهال،مفیدبرای مجاری تنفسی.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « برگ انجیر برگ چنار »