برگ چنار

سرد،ضددندان درد،ضمادبرای ورم زانو

مطالب بیشتر در این مجموعه : « برگ پونه برگ شاه توت »