برگ شاه توت

صفرابر،درمان تب های متناوب،تحریک کننده قوای باه.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « برگ چنار برگ زیتون »