بومادران

گرم،نیروبخش،رفع اوره خون وادرار،مانع خواب رفتن دستها.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بولاغ اوتی بهارنارنج »