بید

سرد،تب بر،مدر،آرام بخش،ضدتشنج.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بهارنارنج بیدمشک »