آلوئه ورا

ملین ، صفرا آور ، مقوی معده ، مسهل

مطالب بیشتر در این مجموعه : آویشن »