پولک

ازبین برنده عفونت مجاری تنفسی وگوارشی،رفع سرماخوردگی.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بیوکن (تمشک) پنیری (خبازی) »