پنیری (خبازی)

درمان سرفه،ضدگلودرد،ضدآسم.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « پولک پیچک »