جعفری

مقوی،اشتها آور،درمان کم خونی،ضدآسم،رفع گرفتگی صدا.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « پیچک چای کوهی (مرزنجوش) »