چای کوهی (مرزنجوش)

ضدافسردگی،درمان معده،ضدنفخ،آرام بخش.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « جعفری چلتوک »