چلتوک

ضدریزش مووسفیدی مو.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « چای کوهی (مرزنجوش) خارخسک »