خارخسک

درمان سوزاک،مدر،درمان سنگ کلیه ومثانه،تقویت شهوت.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « چلتوک خارشتر »