خارشتر

سرد،تصفیه کننده خون،درمان سنگ کلیه.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « خارخسک ختمی »