ختمی

درمان برونشیت وگلودردوآفت دهان،ضدگریپ،رفع ورم مثانه.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « خارشتر خرفه »