خرفه

مدر،زیادکننده شیر،تقویت کننده حافظه.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « ختمی رازیانه »