ریحان

گرم،اشتها آور،تصفیه معده وکبدوریه،ضد دل درد.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « رازیانه ریواس »