ریحان

گرم،اشتها آور،تصفیه معده وکبدوریه،ضد دل درد.

بازگشت به بالا