ریواس

ملین،ضدکرم،رفع بیماریهای معده وکبد،کاهنده صفرا.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « ریحان زنیان »