زیره

گرم،ضدچاقی،تصفیه کننده خون،بادشکن،مدر،افزاینده شیر.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « زنیان سقز »