سقز

ضدعفونی کننده مجاری ادرار،وتنفسی،موثردررفع دیابت.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « زیره سیر »