سیر

ضدعفونی کننده،ضدکرم،تصفیه کننده خون،کاهنده فشارخون.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « سقز شاه تره »