شاه تره

تصفیه کننده خون،رفع خارشهای پوستی،رفع حرارت بدن.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « سیر شاهسپران »