شاهسپران

ضدنفخ،آرام بخش،رفع اسهال،ضددل درد.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « شاه تره شنبلیله »