شیرین بیان

درمان زخم معده،خلط آور،ضدنفخ،آرام بخش.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « شوید