بابونه

قاعده آور ، افزاینده شیر ، رفع نفخ روده و سنگ کلیه

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بابا آدم بادرنجبویه »