بادرنجبویه

گرم ، مقوی قلب ، نشاط آور ، ضد تپش قلب ، تاخیر قاعدگی

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بابونه برگ انجیر »