برگ انجیر

درمان یبوست،رافع کلیه ومثانه،رفع عطش وتب بر.

مطالب بیشتر در این مجموعه : « بادرنجبویه برگ پونه »